ވަންޕްލަސްގެ 16 ޖީބީ ރެމް ހުންނަ ފޯނެއް ބޭނުންތަ؟ ސޮއްޓި ބިޒްއިން ލިބޭނެ!

ވަންޕްލަސް އޭސް ޕްރޯ ފޯނަށް ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބުމުގެ ސިއްރަކީ އޭގެ ޕާފޯމެންސް އާއި ގޭމީން ތަޖުރިބާ އާއި ކެމެރާގެ ކޮލިޓީ އާންމު އުފެންދުންތަކާއި އަޅާބަލާއިރު އެތައް ގުނައެއް ރަނގަޅުވެފައި އަގުހެޔޮ ފޯނަކަށް ވުމެވެ.

މި އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުގައި ބާޒާރަށް ނެރުނު މި ފޯނަކީ ޖީބަށް ލުއި، ދިގު މުއްދަތަކަށްބޭނުން ކުރެވޭނެ އަދި ގޭމު ކުޅުމަށާއި އާންމު ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުންތަކަށް ފޯނެއްހޯއްދަވާނަމަ، ގަނެލަން އެންމެ ރަނގަޅު ފޯނެކެވެ. 6.7 އިންޗި ސްކްރީނުގައި ފަސޭހަ ކަމާއެކު ފިލްމް ބަލާލެވުމާއެކު، މި ފޯނުގެ 50 މެގަޕިކްސެލްގެ ކެމެރާއިން ނެގޭ ފޮޓޯ ރީތިވެފައި ޗާލެވެ.

މި ފޯނުގެ ޙާއްޞަކަމަކީ 16 ޖީބީ ރެމް ހުރުމެވެ. މިވަރުގެ ރެމް އެއް ހުރުމުން ބޮޑެތި ގޭމު، ޕަބްޖީ އާއި ކޯލް އޮފް ޑިއުޓީ ފަދަ ގޭމް ކުޅޭއިރު، އެއްވެސް ވަރަކަށް ފޯނުގެ ސްޕީޑަށް އަސަރުނުކޮށް ހަލުވި ކަމާއެކު ޕަރފޯމްކުރާނެއެވެ. އަދި އިންޓަރނަލް މެމޮރީގައި 256 ޖީބީ ހުންނާނެއެވެ.

ވަންޕްލަސް އޭސް ޕްރޯ ފޯނު މިހާރު ސޮއްޓި ބިޒް އިން ލިބެން އެބަހުއްޓެވެ. 16 ޖީބީ ރެމް – 256 ޖީބީ މެމޮރީ ހުންނަ ފޯނު ސޮއްޓިބިޒް އިން ވިއްކާ އަގަކީ 10،200 ރުފިޔާ އެވެ.

މި މޯބައިލް ޝޮޕް ހުންނަނީ ޗާންދަނީ މަގު ޖަލާލުއްދީން މިސްކިތް ކުރިމަތީގައެވެ. އެ ފިހާރައިގެ ނަންބަރު 7449955 އާއި ގުޅައިގެން އިތުރު މައުލޫމާތު ލިބޭނެއެވެ.

އެ ފިހާރައިން ވައިބާ މެދުވެރިކޮށް ވެސް އޯޑަރ ކުރެވޭނެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ހުރި މީހަކަށްވެސް ސޮއްޓި ބިޒް އިން ވިޔަފާރި ކުރެވޭނެއެވެ. އެ ފިހާރަ އިން ގަންނަ ތަކެތި މާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ބޯޓުތަކަށްވެސް ހިލޭ ޑެލިވަރީކޮށްދޭނެއެވެ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *