‎ސެމްސަންގ ބްރޭންޑްގެ ފޯނެއް ބޭނުންނަމަ ދާންވީ ސޮއްޓި ބިޒްއަށް

ސެމްސަންގ އަކީ ވަރަށް ގިނަ ދިވެހިން ގެންގުޅޭ އެފޯނުތަކަކަށް ދިވެހިންގެ ލޯބި ލިބިފައިވާ ހާއްސަ ބްރޭންޑެކެވެ. މިހާރު ސެމްސަންގެ ގިނަ ފޯނުތަކެއް ބާޒާރުން ލިބެން ހުރި އިރު މި ބްރޭންޑްގެ ފޯނުތައް ސޮއްޓި ބިޒްއިން ލިބެން ހުރި އަގުތަކަކަކީ މިއީއެވެ.

ސެމްސަންގ ގެލެކްސީ އެސް 22 އަލްޓްރާ 12 ޖީބީ ރެމް އާއެކު 256 ޖީބީ ފޯނު ވިއްކަނީ 21،300 ރުފިއާއަށެވެ.

ގެލެކްސީ އެސް 22 8 ޖީބީ ރެމްއާއެކު 256 ޖީބީގެ ފޯނު ވިއްކަނީ 16،000 ރުފިޔާ އަށެވެ.

ގެލެކްސީ އެސް 22 ޕްލަސް 8 ޖީބީ ރެމް އާއެކު 256 ޖީބީގެ ފޯނު ވިއްކަނީ 18،000 ރުފިޔާއަށެވެ.

ހަތަރު ކެމެރާ ހިމެނޭ ގެލެކްސީ އޭ 23 ވިއްކާ އަގަކީ 4،700 ރުފިޔާއެވެ. މި ފޯނުގައި 6 ޖީބީގެ ރެމް އާއެކު 128 ޖީބީ ހިމެނެއެވެ.

ގެލެކްސީ އޭ 13ގެވެސް 4 ޖީބީ ރެމްއާއެކު 128 ޖީބީ ފޯނު ސޮއްޓި ބިޒްއިން ވިއްކަނީ އެންމެ 4،000 ރުފިޔާއަށެވެ.

ބަލައިލަން ރީތި ގެލެކްސީ އޭ 53 5 ޖީ ފޯނު ލިބެން ހުރީ 7،500 ރުފިޔާއަށެވެ. މި ފޯނުގައި 8 ޖީބީ ރެމް އާއެކު 128 ޖީބީ ހިމެނެއެވެ.

ގެލެކްސީ އޭ 73 5 ޖީގެ 256 ޖީބީ ލިބޭ އަގަކީ 10،250 ރުފިޔާއެވެ. އަދި ގެލެކްސީ އޭ 73 5 ޖީގެ 128 ޖީބީ ފޯނު ގަންނަން ލިބޭ އަގަކީ 9،000 ރުފިޔާއެވެ.

ގެލެކްސީ އޭ 12ގެ 6 ޖީބީ ރެމް ހިމެނޭ 128 ޖީބީ ފޯނު ވިއްކާ އަގަކީ 4،200 ރުފިޔާއެވެ. އަދި ގެލެކްސީ އޭ 12ގެ 8 ޖީބީ ފޯނު ވިއްކަން ހުރީ 3،800 ރުފިޔާއަށެވެ. މި ވައްތަރުގެ 64 ޖީބީގެ ފޯނެއް ލިބޭނީ ހަމަ އެންމެ 3،500 ރުފިޔާ އަށެވެ.

ގެލެކްސީ އެމް 12 ހަތަރު ޖީބީގެ ރެމް އާއެކު 64 ޖީބީގެ ފޯނު ސޮއްޓި ބިޒްއިން ލިބެން ހުރީ 3،500 ރުފިޔާއަށެވެ.

ސެމްސަންގ ގެލެކްސީ އެމް 21 ފޯނަކީވެސް ގެންގުޅެން ފަސޭހަ ރީތި ފޯނެކެވެ. މީގެ 128 ޖީބީގެ ފޯނު ސޮއްޓި ބިޒްއިން ލިބޭނީ 4،500 ރުފިޔާ އަށް އަދި 64 ޖީބީގެ ފޯނު ލިބެން ހުރީ 3،900 ރުފިޔާ އަށެވެ.

ގެލެކްސީ އެމް 52 5 ޖީގެ ފޯނު ތަކަކީވެސް ގިނަ ބައެއްގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދަމުން އަންނަ ފޯނެކެވެ. މިވައްތަރުގެ 128 ޖީބީ ފޯނު ލިބެން ހުރީ 7،000 ރުފިޔާއަށެވެ. ގެލެކްސީ އެމް 22ގެ 128 ޖީބީ ސޮއްޓި ބިޒްއިން ވިއްކަނީ ހަމަ އެންމެ 4،300 ރުފިޔާ އަށެވެ. އަދި އެމް 22ގެ 64 ޖީބީ ފޯނު ލިބެން ހުރީ 3،800 ރުފިޔާ އަށެވެ. ގެލެކްސީ އެމް 33 5 ޖީގެ 128 ޖީބީގެ ފޯނުވެސް ވިއްކަމުން އަންނަނީ 6،500 ރުފިޔާ އަށެވެ. މިއީ 6 ޖީބީ ރެމް އާ ވެސް އެކު ފޯނު ވިއްކާ އަގެވެ.

ގެލެކްސީ އޭ 33 5 ޖީގެ 128 ޖީބީ އާއެކު 8 ޖީބީ ރެމް ހިމެނޭ ފޯނު ސޮއްޓި ބިޒްއިން ލިބެން ހުރީ 7،000 ރުފިޔާއަށް ނަމަވެސް މި ވައްތަރު ފޯނުގެ 128 ޖީބީ ހަ ޖީބީގެ ރެމް އާއެކު 6،500 އަށްވެސް ވިއްކަން އެބަހުއްޓެވެ.

ގެލެކްސީ އޭ 13ގެ ކަޅުކުލައިގެ 128 ޖީބީގެ ފޯނު ވިއްކަނީ 4،500 ރުފިޔާ އަށެވެ. ގެލެކްސީ އޭ 22 5 ޖީގެ ހުދުކުލައިގެ 128 ޖީބީ 5،200 ރުފިޔާއަށް ވިއްކާއިރު މިވައްތަރު ފޯނުގެ 64 ޖީބީ ވިއްކަނީ 4،000 ރުފިޔާ އަށެވެ. ގެލެކްސީ އޭ 22ގެ 128 ޖީބީ ފޯނު 4،700 ރުފިޔާ އަށް ލިބެން ހުރީ 6 ޖީބީގެ ރެމް އާވެސް އެކުއެވެ.

ސޮއްޓި ބިޒްއިން ވިއްކާ ހުރިހާ ފޯނަކީ އޮރިޖިނަލް ފޯނެވެ. މި ހުރިހާ ފޯނެއްވެސް ސޮއްޓި ބިޒްއިން މިހާރު ލިބެން އެބަހުއްޓެވެ. މިފިހާރަ ހުންނަނީ ޗާންދަނީ މަގު ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް ކުރިމަތީގައެވެ. ސޮއްޓި ބިޒްއިން ވިޔަފާރި ކުރުމަށް އިންޓަރގްރާމް، ފޭސްބުކް އަދި ވައިބަރ އިން އޯޑަރު ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ހުރި މީހަކަށްވެސް މިފިހާރައިން ވިޔަފާރި ކުރެވޭއިރު މާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ބޯޓް ލޯންޗް ފަހަރަށްވެސް އެ ފިހާރައިން ޑެލިވަރީ ކޮށްދެއެވެ.

ސޮއްޓި ބިޒްއިން ވިއްކާ ތަކެތީގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް 7750004/7449955 މި ނަންބަރުތަކަށް ގުޅާ ނުވަތަ ވައިބަރ ކޮށްލުމުންވެސް މައުލޫމާތު ލިބޭނެއެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *