ސޮއްޓިބިޒްގެ އަހަރީ ބޮޑު ސޭލް, ޓެމްޕާޑް ގްލާސް ވަރަށް އަގުހެޔޮކޮށް!

އަހަރުގެ ފަހުކޮޅާ ދިމާކޮށް ސޮއްޓިބިޒް ފިހާރައިން ކަސްޓަމަރުން އުފާކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ފޯނުގެ ޓެމްޕާޑް ގްލާސް ވަރަށް އަގުހެޔޮ ކޮށްފިއެވެ.

ކޮންމެ މީހެއްވެސް ފޯނެއް ގަތުމަށްފަހު އެންމެ އަވަސްވެގަންނަނީ ޓެމްޕާޑް ގްލާސްއެއް ހޯދުމަށެވެ. ސަބަބު ވަރަށް ސާފެވެ. ފޯނު ވެއްޓި، ޑިސްޕްލޭ ހަލާކުވެދާނެތީވެ ނުވަތަ ފޯނުގައި ކޫރުމެއް އެޅިދާނެތީއެވެ.

ސޮއްޓިބިޒް އިން މި ވަގުތު ލިބެން ހުރި ޓެމްޕާޑް ގްލާސްތަކުގެ އަގުތަކަކީ:

• އެޕަލް ޕްރައިވެސީ ޓެމްޕާޑް ގްލާސް – 150 ރުފިޔާ

• އެޕަލް ކްލިއާ ޓެމްޕާޑް ގްލާސް – 100 ރުފިޔާ

• ސެމްސަންގ ބްރޭންޑްގެ ހުރިހާ މޮޑެލްތަކުގެ ޓެމްޕާޑް ގްލާސް – 99 ރުފިޔާ

• ޝިއޮމީ އަދި އެހެނިހެން ބްރޭންޑްތަކުގެ ޓެމްޕާޑް ގްލާސް – 80 ރުފިޔާ

ޓެމްޕާޑް ގްލާސް އަޅުވަން ބޭނުންވާ ކަސްޓަމަރުން ފިހާރައަށް ވަޑައިގަތުމުން އިތުރު އަގަކާ ނުލައި ޓެމްޕާޑް އަޅުވަދޭނެއެވެ. އަދި، މި ހުރިހާ ޓެމްޕާޑް ގްލާސްއެއްވެސް މާލެ،ހުޅުމާލެ އަދި ބޯޓުތަކަށްވެސް ހިލޭ ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭނެއެވެ.

ސޮއްޓި ބިޒް މޯބައިލް ޝޮޕް ހުންނަނީ ޗާންދަނީ މަގު ޖަލާލުއްދީން މިސްކިތް ކުރިމަތީގައެވެ. އެ ފިހާރައިގެ ނަންބަރު 7449955 އާއި ގުޅައިގެން އިތުރު މައުލޫމާތު ލިބޭނެއެވެ. ވައިބާ މެދުވެރިކޮށް ވެސް އެ ފިހާރައިން އޯޑަރ ކުރެވޭނެއެވެ. ރާއްޖޭގެކޮންމެ ރަށެއްގައި ހުރި މީހަކަށްވެސް ސޮއްޓި ބިޒް އިން ވިޔަފާރި ކުރެވޭނެއެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *