ސޮއްޓިބިޒްގެ ފަޔަރ ސޭލް: އައިފޯން 13 މެކްސް އެންމެ އަގުހެޔޮކޮށް!

އެޕަލް 13 ޕްރޯ މެކްސްގެ ފަޔަރ ސޭލްއެއް ސޮއްޓި ބިޒްއިން ފަށައިފިއެވެ.

މިއީ ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުން އެޕަލް 13 ޕްރޯ މެކްސްގެ 256 ޖީބީ އެންމެ ހެޔޮ އަގުގައި ލިބޭ ހާއްސަ ސޭލް އެކެވެ. ފާހަކަޮށްލަން ޖެހޭ ކަމަކީ 13 ޕްރޯ މެކްސް ސޮއްޓި ބިޒްއިން ވިއްކަމުން ދަނީވެސް 1 އަހަރުގެ ދުވަހުގެ ވޮރަންޓީ އާ ވެސް އެކުއެވެ.

ސޮއްޓި ބިޒްއިން 13 ޕްރޯ މެކްސް ވިއްކަމުންދަނީ 23،000 ރުފިޔާއަށެވެ. ފޯނުގެ ވޮރެންޓީ ޔަގީންކޮށްލަން މި ލިންކް އިން ބަލާލެވޭނެއެވެ.

ސޮއްޓި ބިޒްގެ ފަޔަރ ސޭލް 13 ޕްރޯ މެކްސް ކުރިއަށްދާނީ މިއަދުން މި ހިނގާ ޖޫން މަހުގެ 30 ގެ ނިޔަލަށެވެ.

ސޮއްޓި ބިޒްގެ މި ހާއްސަ ސޭލްގައި ލޯބިވާ ކުއްޖަކަށް އަންހެނުންނަށް ނޫނީ ފިރިމީހާ އެންމެ ގަޔާވާ ގޮތަކަށް ގަޔާވާ ކުލައަކުން ފޯނު ޕެކްކޮށްލުމަށްފަހުވެސް ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭނެއެވެ. ކަސްޓަމަރުން އެންމެ ބޭނުންވާ އަދި ގަޔާވާ ރަހަތައް ހިމަނައިލައިގެން ފޯނު ޕެކްކޮށްލަންވެސް މީ ލިބިގެންދާ ހާއްސަ ފުރުސަތެކެވެ.

ސޮއްޓި ބިޒްއިން ވިޔަފާރި ކުރުމަށް އިންސްޓަރ، ފޭސްބުކް އަދި ވައިބަރ އިން އޯޑަރު ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ހުރި މީހަކަށްވެސް މިފިހާރައިން ވިޔަފާރި ކުރެވޭއިރު މާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ބޯޓް ލޯންޗް ފަހަރަށްވެސް އެ ފިހާރައިން ޑެލިވަރީ ކޮށްދެއެވެ. މިފިހާރަ ހުންނަނީ ޗާންދަނީ މަގު ޖަލާލުއްދީން މިސްކިތް ކުރިމަތީގައެވެ.

ސޮއްޓި ބިޒްއިން ވިއްކާ ތަކެތީގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް 7750004/7449955 މި ނަންބަރުތަކަށް ގުޅާ ނުވަތަ ވައިބަރ ކޮށްލުމުންވެސް މައުލޫމާތު ލިބޭނެއެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *