ސޮއްޓިބިޒް ޕްރޮމޯޝަން: އެޕަލްގެ ސީޕޯޓް އެޑަޕްޓަރު އަގުހެޔޮކޮށް

އެޕަލްއިން އެންމެ ފަހުން ނެރުނު ސީ ޕޯޓް އެޑެޕްޓަރު ސޮއްޓިބިޒްއިން އަގުހެޔޮށް ކޮށްފިއެވެ.

އެ އެޑަޕްޓަރަކީ އެޕަލްގެ އޮރޮޖިނަލް ޕްރޮޑަކްޓެކެވެ. އާއްމުކޮށް ބާޒާރުގައި އޭގެ އަގު އުޅެނީ 700 އިން މަތީގަ އެވެ.

ނަމަވެސް ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން ސޮއްޓިބިޒް އިން ވަނީ އެ އެޑަޕްޓަރުގެ އަގު 650ރ. އަށް ކުޑަކޮށްފައެވެ.

އެ އެޑަޕްތަރަކީ ވަރަށް އަވަހަށް ފޯނު ޗާޖު ކޮށްލަދޭ އެޑަޕްޓަރެކެވެ. އެ އެޑަޕްޓަރު ބޭނުން ކުރަނީ އެޕަލް އިން މިދިޔަ އަހަރު ނެރުނު އައިފޯން 13 ސިރީޒްގައެވެ.

ސޮއްޓިބިޒް އިން އެ އެޑަޕްޓަރު ގަންނަން ބޭނުންވާ ނަމަ 7449955 އަށް ގުޅައިގެން އޯޑަރު ކުރެވޭނެއެވެ. މިގޮތަށް އޯޑަރު ކުރުމުން މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގެ ކޮންމެ ތަނަކަށް ވެސް ޑެލިވަ ކޮށްދޭނެއެވެ.

ރަށްރަށުގައި ތިބެގެންވެސް މިހާރު ސޮއްޓިބިޒް އިން ވިޔަފާރި ކުރެވޭނެއެވެ. އެ ފިހާރައަށް ގުޅައިގެން އޯޑަރު ކުރުމުން ބޭނުންވާ ބޯޓަކަށް އެ ޕްރޮޑަކްޓެއް ލައިދޭނެއެވެ.

ސޮއްޓިބިޒް ފިހާރަ ހުންނާނީ ޗާންދަނީ މަގު، ޖަލާލުއްދީން މިސްކިތް ކުރިމަތީގައެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *