100% އޮރިޖިނަލް ޕަވަރބޭންކް ވަރަށް ހެޔޮ އަގުގައި ސޮއްޓި ބިޒްއިން ވިއްކަން ފަށައިފި

ސޮއްޓި ބިޒް އިން އަންނަނީ ކޮލިޓީ ރަނގަޅު އެކި ބްރޭންޑްގެ ޕަވަރބޭންކް އަބަދުވެސް ވިއްކަމުންނެވެ. އެގޮތުން މިހާރުވެސް ވަރަށް ހެޔޮ އަގެއްގައި އެ ފިހާރައިން ޕަވަރ ބޭންކް ވިއްކަން އެބަހުއްޓެވެ.

ސޮއްޓި ބިޒްއިން ވިއްކަމުން އަންނަ ޕަވަރ ބޭންކްތަކަށް ބަލާއިރު ޒިއޯމީ ވަޔަރލެސް ޕަވަރ ބޭންކް އެސެންޓަލް ލިބެން ހުރީ ހަމަ އެންމެ 1000 ރުފިޔާ އަށެވެ. މި ވައްތަރުގެ ޕަވަބޭންކްގައި 10،000 މިލިއަމް ޕަޔަރ ހުރެއެވެ. ގައިމުވެސް ގިނަ ވަގުތު ބޭރުގައި އުޅޭ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް މިއީ ވަރަށް މުހިންމު ބޭނުންތެރި ޕަވަރބޭންކަކަށް ވާނެއެވެ.

ޒިއޯމީ ޕަވަރބޭންކް އަލްޓްރާ ކޮމްޕެކްޓްއަކީވެސް 10،000 މިލިއަމްޕަރަ ހުންނައިރު މިވައްތަރުގެ ޕަވަރ ބޭންކްއިން ޗާރޖު ކުރަން ޖެހޭނީ ވާރގަނޑު ބޭނުންކޮށްގެން ނަމަވެސް އެންމެ 800 ރުފިޔާ އަށް ސޮއްޓި ބިޒްއިން ގަންނަން ލިބޭނެއެވެ. މިއީ އޮފީހުގައި އުޅޭ ވަގުތުގައިވެސް ބޭނުން ކޮށްލަން ވަރަށް ސަޅި ހެޔޮ އަގުގައި ލިބެން ހުރި ޕަވަރ ބޭންކެކެވެ.

އެންކަރ ޕަވަރ ކޯ ސެލެކްޓް 10000 ޕަވަރ ބޭންކް އަކީ ހައި ކެޕޭސިޓީ ޕޯރޓަބަލް ބެޓެރީ ހިމެނޭ ޕަވަރ ބޭންކެކެވެ. 100 ޕަރސެންޓް އޮރިޖިނަލް މި ޕަވަރ ބޭންކް ވެސް ސޮއްޓި ބިޒް އިން ލިބެން ހުރީ ހަމަ އެންމެ 900 ރުފިޔާ އަށެވެ. ސޮއްޓި ބިޒްއިން ވިޔަފާރި ކުރުމަށް އިންޓަރގްރާމް، ފޭސްބުކް އަދި ވައިބަރ އިން އޯޑަރު ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ހުރި މީހަކަށްވެސް މިފިހާރައިން ވިޔަފާރި ކުރެވޭއިރު މާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ބޯޓް ލޯންޗް ފަހަރަށްވެސް އެ ފިހާރައިން ޑެލިވަރީ ކޮށްދެއެވެ. މިފިހާރަ ހުންނަނީ ޗާންދަނީ މަގު ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް ކުރިމަތީގައެވެ.

ސޮއްޓި ބިޒްއިން ވިއްކާ ތަކެތީގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް 7750004/7449955 މި ނަންބަރުތަކަށް ގުޅާ ނުވަތަ ވައިބަރ ކޮށްލުމުންވެސް މައުލޫމާތު ލިބޭނެއެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *