އައިފޯން 13 ސޮއްޓި ބިޒް އިން ވިއްކާ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

އެޕަލް ބްރޭންޑް އައިފޯން 13ގެ ފޯނުތައް ވިއްކާ އަގު ސޮއްޓި ބިޒްއިން ހެޔޮކޮށްފިއެވެ.

އައިފޯނަކީ ޒުވާނުންގެ މެދުގައި އެންމެ މަގު ފޯނަށް ވާއިރު އެޕަލްގެ ފޯނުތައް ސޮއްޓި ބިޒްއިން ލިބެން ހުރި އަގުތަކަކީ މިއީއެވެ.

*އައިފޯން 13 ޕްރޯ (128 ޖީބީ) 18،900 ރުފިޔާ

*އައިފޯން 13 ޕްރޯ (256 ޖީބީ) 19،900 ރުފިޔާ

*އައިފޯން 13 ޕްރޯ މެކްސް (128 ޖީބީ) 21،000 ރުފިޔާ

*އައިފޯން 13 ޕްރޯ މެކްސް (256 ޖީބީ) 22،000 ރުފިޔާ

*އެއަރޕޮޑް ޕްރޯ 3،700 ރުފިޔާ

*އައިވޮޗް ސީރީޒް ސެވަން (41 އެމްއެމް) 6،900 ރުފިޔާ

*އައިވޮޗް ސީރީޒް ސެވަން (45 އެމްއެމް) 7،300 ރުފިޔާ

ސޮއްޓި ބިޒް އަކީ އަބަދުވެސް ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ވިއްކަމުންދާ އެންމެ ފަހުގެ ބްރޭންޑްތަކުގެ ފޯނާއި އިލެކްޓްރިކް ސާމާނު ވިއްކާ ހާއްސަ ފިހާރައެކެވެ. ސޮއްޓި ބިޒްއިން ވިއްކާ ހުރިހާ ފޯނަކީ އޮރިޖިނަލް ފޯނެވެ.

މި ހުރިހާ ފޯނެއްވެސް ސޮއްޓި ބިޒްއިން މިހާރު ލިބެން އެބަހުއްޓެވެ. މިފިހާރަ ހުންނަނީ ޗާންދަނީ މަގު ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް ކުރިމަތީގައެވެ. ސޮއްޓި ބިޒްއިން ވިޔަފާރި ކުރުމަށް އިންޓަރގްރާމް، ފޭސްބުކް އަދި ވައިބަރ އިން އޯޑަރު ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ހުރި މީހަކަށްވެސް މިފިހާރައިން ވިޔަފާރި ކުރެވޭއިރު މާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ބޯޓް ލޯންޗް ފަހަރަށްވެސް އެ ފިހާރައިން ޑެލިވަރީ ކޮށްދެއެވެ.

ސޮއްޓި ބިޒްއިން ވިއްކާ ތަކެތީގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް 7750004/7449955 މި ނަންބަރުތަކަށް ގުޅާ ނުވަތަ ވައިބަރ ކޮށްލުމުންވެސް މައުލޫމާތު ލިބޭނެއެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *