ވަންޕްލަސްގެ 16 ޖީބީ ރެމް ހުންނަ ފޯނެއް ބޭނުންތަ؟ ސޮއްޓި ބިޒްއިން ލިބޭނެ!

ވަންޕްލަސް އޭސް ޕްރޯ ފޯނަށް ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބުމުގެ ސިއްރަކީ އޭގެ ޕާފޯމެންސް އާއި ގޭމީން ތަޖުރިބާ އާއި ކެމެރާގެ ކޮލިޓީ އާންމު އުފެންދުންތަކާއި އަޅާބަލާއިރު އެތައް ގުނައެއް ރަނގަޅުވެފައި އަގުހެޔޮ ފޯނަކަށް ވުމެވެ.

މި އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުގައި ބާޒާރަށް ނެރުނު މި ފޯނަކީ ޖީބަށް ލުއި، ދިގު މުއްދަތަކަށްބޭނުން ކުރެވޭނެ އަދި ގޭމު ކުޅުމަށާއި އާންމު ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުންތަކަށް ފޯނެއްހޯއްދަވާނަމަ، ގަނެލަން އެންމެ ރަނގަޅު ފޯނެކެވެ. 6.7 އިންޗި ސްކްރީނުގައި ފަސޭހަ ކަމާއެކު ފިލްމް ބަލާލެވުމާއެކު، މި ފޯނުގެ 50 މެގަޕިކްސެލްގެ ކެމެރާއިން ނެގޭ ފޮޓޯ ރީތިވެފައި ޗާލެވެ.

މި ފޯނުގެ ޙާއްޞަކަމަކީ 16 ޖީބީ ރެމް ހުރުމެވެ. މިވަރުގެ ރެމް އެއް ހުރުމުން ބޮޑެތި ގޭމު، ޕަބްޖީ އާއި ކޯލް އޮފް ޑިއުޓީ ފަދަ ގޭމް ކުޅޭއިރު، އެއްވެސް ވަރަކަށް ފޯނުގެ ސްޕީޑަށް އަސަރުނުކޮށް ހަލުވި ކަމާއެކު ޕަރފޯމްކުރާނެއެވެ. އަދި އިންޓަރނަލް މެމޮރީގައި 256 ޖީބީ ހުންނާނެއެވެ.

ވަންޕްލަސް އޭސް ޕްރޯ ފޯނު މިހާރު ސޮއްޓި ބިޒް އިން ލިބެން އެބަހުއްޓެވެ. 16 ޖީބީ ރެމް – 256 ޖީބީ މެމޮރީ ހުންނަ ފޯނު ސޮއްޓިބިޒް އިން ވިއްކާ އަގަކީ 10،200 ރުފިޔާ އެވެ.

މި މޯބައިލް ޝޮޕް ހުންނަނީ ޗާންދަނީ މަގު ޖަލާލުއްދީން މިސްކިތް ކުރިމަތީގައެވެ. އެ ފިހާރައިގެ ނަންބަރު 7449955 އާއި ގުޅައިގެން އިތުރު މައުލޫމާތު ލިބޭނެއެވެ.

އެ ފިހާރައިން ވައިބާ މެދުވެރިކޮށް ވެސް އޯޑަރ ކުރެވޭނެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ހުރި މީހަކަށްވެސް ސޮއްޓި ބިޒް އިން ވިޔަފާރި ކުރެވޭނެއެވެ. އެ ފިހާރަ އިން ގަންނަ ތަކެތި މާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ބޯޓުތަކަށްވެސް ހިލޭ ޑެލިވަރީކޮށްދޭނެއެވެ

ސޮއްޓިބިޒްގެ އަހަރީ ބޮޑު ސޭލް, ޓެމްޕާޑް ގްލާސް ވަރަށް އަގުހެޔޮކޮށް!

އަހަރުގެ ފަހުކޮޅާ ދިމާކޮށް ސޮއްޓިބިޒް ފިހާރައިން ކަސްޓަމަރުން އުފާކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ފޯނުގެ ޓެމްޕާޑް ގްލާސް ވަރަށް އަގުހެޔޮ ކޮށްފިއެވެ.

ކޮންމެ މީހެއްވެސް ފޯނެއް ގަތުމަށްފަހު އެންމެ އަވަސްވެގަންނަނީ ޓެމްޕާޑް ގްލާސްއެއް ހޯދުމަށެވެ. ސަބަބު ވަރަށް ސާފެވެ. ފޯނު ވެއްޓި، ޑިސްޕްލޭ ހަލާކުވެދާނެތީވެ ނުވަތަ ފޯނުގައި ކޫރުމެއް އެޅިދާނެތީއެވެ.

ސޮއްޓިބިޒް އިން މި ވަގުތު ލިބެން ހުރި ޓެމްޕާޑް ގްލާސްތަކުގެ އަގުތަކަކީ:

• އެޕަލް ޕްރައިވެސީ ޓެމްޕާޑް ގްލާސް – 150 ރުފިޔާ

• އެޕަލް ކްލިއާ ޓެމްޕާޑް ގްލާސް – 100 ރުފިޔާ

• ސެމްސަންގ ބްރޭންޑްގެ ހުރިހާ މޮޑެލްތަކުގެ ޓެމްޕާޑް ގްލާސް – 99 ރުފިޔާ

• ޝިއޮމީ އަދި އެހެނިހެން ބްރޭންޑްތަކުގެ ޓެމްޕާޑް ގްލާސް – 80 ރުފިޔާ

ޓެމްޕާޑް ގްލާސް އަޅުވަން ބޭނުންވާ ކަސްޓަމަރުން ފިހާރައަށް ވަޑައިގަތުމުން އިތުރު އަގަކާ ނުލައި ޓެމްޕާޑް އަޅުވަދޭނެއެވެ. އަދި، މި ހުރިހާ ޓެމްޕާޑް ގްލާސްއެއްވެސް މާލެ،ހުޅުމާލެ އަދި ބޯޓުތަކަށްވެސް ހިލޭ ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭނެއެވެ.

ސޮއްޓި ބިޒް މޯބައިލް ޝޮޕް ހުންނަނީ ޗާންދަނީ މަގު ޖަލާލުއްދީން މިސްކިތް ކުރިމަތީގައެވެ. އެ ފިހާރައިގެ ނަންބަރު 7449955 އާއި ގުޅައިގެން އިތުރު މައުލޫމާތު ލިބޭނެއެވެ. ވައިބާ މެދުވެރިކޮށް ވެސް އެ ފިހާރައިން އޯޑަރ ކުރެވޭނެއެވެ. ރާއްޖޭގެކޮންމެ ރަށެއްގައި ހުރި މީހަކަށްވެސް ސޮއްޓި ބިޒް އިން ވިޔަފާރި ކުރެވޭނެއެވެ.

ގޫގްލް ޕިކްސެލް ވޮޗް ތަފާތު ވާނެ, ސޮއްޓިބިޒް އިން ލިބޭނެ!

އައު ސްމާޓް ގަޑި އެއް ހޯއްދަވަނީތޯ؟ އެހެންކަމަށް ވާނަމަ، އެކަމަށް އެންމެ ރަނގަޅީ ގޫގްލް ޕިކްސެލް ވޮޗް އެވެ. ތަފާތު އެކި ފީޗާސް ތަކުން ފުރާލެވިފައިވާ މި އަތުކުރި ގަޑި އަކީ ސްޓައިލިޝް އަދި ހައިޓެކް އެއްޗިއްސަށް ލޯބި ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދުވަހުގެ މަސައްކަތްތައް ހަމަޖައްސާލަން ވަރަށް ފުރިހަމަ ގަޑިއެކެވެ.

މި ގަޑި ބޭނުންކުރާނަމަ، ފޯނު ގޭގައި ބާއްވާފައި ދެވުނަސް މާބޮޑު ހާސްކަމެއް ނެތެވެ. އެއީ ތިމާ ހުރި ޑިރެކްޝަން އެހެން ފަރާތްތަކާ ޙިއްޞަކޮލެވޭނެއެވެ. އަދި، ކޯލްތަކަށް ޖަވާބު ދެވޭނެއެވެ. ހަމައެހެންމެ، މެސެޖްވެސް ކޮށްލެވޭނެއެވެ. އަދި ގޫގަލް ޕޭ މެދުވެރިކޮށް ފައިސާވެސް ދައްކާލެވޭނެއެވެ. މީގެއިތުރުންވެސް، ވަރަށް ބޭނުންތެރި އެހެން ފީޗަރސްތަކެއް މި ގަޑީގައި ހިމެއެވެ. އެގޮތުން، ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތެއްގައި ހުރުމަށް ހިތުގެ ހިނގުން މޮނިޓަރ ކުރުމާއި ހަރަކާތްތެރިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމާއި އީސީޖީ އެޕް ހިމެނެއެވެ.

ތުނިކޮށް ޑިޒައިން ކުރެވިފައިވާ 41 މިލިމީޓަރުގެ، މި ހިތްގައިމު ގަޑިއާއެކު ތަފާތު ސްޓައިލަށް ފިޓްވާ ނަލަ ބޭންޑްތައް ހިމެއެވެ. އެހެން ސްމާޓް ގަޑިތަކާ އަޅާބަލާއިރު، މީގެ ފިނިޝިން ހިތްގައިމުވެފައި ޗާލެވެ. 1.2 އިންޗް އޭއެމްއެލްއޯ އެލްއީޑީ ޑިސްޕްލޭއަކާއެކު 400 މެގަޕިކްސެލް ހުރުމުން އަވީގަދަ ތަންތަނުގައިވެސް ފަސޭހަކަމާއެކު ސްކްރީ ބަލާލެވެއެވެ.

ކަނެކްޓިވިޓީ އަށް ބަލާކަމުގައިވާނަމަ، ބްލޫޓޫތު، ވައިފައި އަދި ޖީޕީއެސް ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން 4ޖީ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުޞަތުވެސް އެބައޮތެވެ.

ގޫގްލް ޕިކްސެލް ވޮޗް ސޮއްޓި ބިޒް ފިހާރައިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. އެ ފިހާރައަށް އޯޑަރ ކޮށްލުމުން، މާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ބޯޓުތަކަށްވެސް ހިލޭ ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭނެއެވެ.

ސޮއްޓި ބިޒް މޯބައިލް ޝޮޕް ހުންނަނީ ޗާންދަނީ މަގު ޖަލާލުއްދީން މިސްކިތްކުރިމަތީގައެވެ. އެ ފިހާރައިގެ ނަންބަރު 7750004 އާއި ގުޅައިގެން އިތުރު މައުލޫމާތުލިބޭނެއެވެ. ވައިބާ މެދުވެރިކޮށް ވެސް އެ ފިހާރައިން އޯޑަރ ކުރެވޭނެއެވެ. ރާއްޖޭގެކޮންމެ ރަށެއްގައި ހުރި މީހަކަށްވެސް ސޮއްޓި ބިޒް އިން ވިޔަފާރި ކުރެވޭނެއެވެ.

ސޮއްޓި ބިޒްގައި ނޯރޑް އެން20 އެސްއީ ލިބެން އެބަހުރި

އަލަށް ބާޒާރަށް ނެރުނު ވަން ޕްލަސް އެން 20 އެސް.އީ ސޮއްޓި ބިޒް އިން މިހާރު ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

50 އެމްޕީ މޮޅު ކެމެރާ ހިމެނޭ މި ފޯން ގެ އަގަކީ 3,200 ރުފިޔާ އެވެ. 24 ގަޑިއިރަށް ބެޓެރި ހިފަހަށްޓާ މި ފޯންގެ ބެޓެރީގައި 5000 އެމް.އޭ.އެޗް ހުރެއެވެ. ބަރުދަނުގައި 177ގ ހުންނަ މި ފޯންއަކީ ވަރަށް ރީތި ޑިޒައިންއަކަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ އަދި 02 ސިމް ލެއްވޭ އެންމެފަހުގެ ވަން ޕްލަސް ފޯންއެކެވެ.

ނޮރޑް އެން20 އެސްއީ ފީޗާރސްތަށް

• ބެޓެރީ؛ 5000 އެމް.އޭ.އެޗް
• ދެސިމް ލެއްވޭ
• މައިކްރޯ ކާޑް އެސް.ޑީ ވަކިން ލެއްވޭ
• ފާސްޓް ޗަރޖިން؛ 34 މިނެޓު ތެރޭގައި %50 ޗާރޖް ކޮށްދޭނެވެ.

ސޮއްޓި ބިޒް އިން ފޯން ވިއްކުމުގެ އިތުރުން ފޯން މާރާމާތު ކުރުމުގެ ހިދުމަތްވެސް ދެއެވެ. ރާއްޖޭގެ ކޮންމެރަށެއްގައި ހުރިނަމަވެސް މި ހިދުމަތް ހޯދޭނެއެވެ. އެގޮތުން، މަރާމާތު ކުރަންބޭނުންވާ ފޯން ބޯޓަށް ލުމަށްފަހު ސިއްޓި ބިޒް ގެ ފޯން ނަންބަރު 7449955 އަށް ގުޅައިގެން ނުވަތަ ވައިބާ މެދުވެރިކޮށް އޭގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމުން، ފޯނު މަރާމާތުކޮށް އިތުބާރާއި އެކު އެބޯޓަކާ ހަމައަށް ފޯނު އަނބުރާ ގެންގޮސްދޭނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، މި ފިހާރައިން މުދާ ގަންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ކޮންމެ ރަށެއްގައި ހުރެގެންވެސް މުދާ ގަނެލެވޭނެ އެވެ. މި ގޮތުން ގަންނަ ތަކެތި ބޯޓާއި ހަމައަށްވެސް ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭނެއެވެ.
ސޮއްޓި ބިސް ފިހާރައިން ވިއްކާ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަޝްޙޫރު ބުރޭންޑުތަށް ކަމަށް ވާ އެޕަލް،ސެމްސަންގ، ވަންޕްލަސް، ޒިއޯމީ ފަދަ ބްރޭންޑުތަކުގެ އިތުރުން އެންމެ އާދައިގެ ފޯންތައްވެސް ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

​​​ސޮއްޓި ބިޒް ހުންނާނީ ޗާންދަނީ މަގު، ޖަލާލުއްދީން މިސްކިތް ކުރިމަތީގައެވެ.

ސޮއްޓި ބިޒްއިން ވިއްކާ ތަކެތީގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް 7750004 މި ނަންބަރުތަކަށް ގުޅާ ނުވަތަ ވައިބަރ ކޮށްލުމުންވެސް މައުލޫމާތު ލިބޭނެއެވެ

އައިފޯން 13 ސޮއްޓި ބިޒް އިން ވިއްކާ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

އެޕަލް ބްރޭންޑް އައިފޯން 13ގެ ފޯނުތައް ވިއްކާ އަގު ސޮއްޓި ބިޒްއިން ހެޔޮކޮށްފިއެވެ.

އައިފޯނަކީ ޒުވާނުންގެ މެދުގައި އެންމެ މަގު ފޯނަށް ވާއިރު އެޕަލްގެ ފޯނުތައް ސޮއްޓި ބިޒްއިން ލިބެން ހުރި އަގުތަކަކީ މިއީއެވެ.

*އައިފޯން 13 ޕްރޯ (128 ޖީބީ) 18،900 ރުފިޔާ

*އައިފޯން 13 ޕްރޯ (256 ޖީބީ) 19،900 ރުފިޔާ

*އައިފޯން 13 ޕްރޯ މެކްސް (128 ޖީބީ) 21،000 ރުފިޔާ

*އައިފޯން 13 ޕްރޯ މެކްސް (256 ޖީބީ) 22،000 ރުފިޔާ

*އެއަރޕޮޑް ޕްރޯ 3،700 ރުފިޔާ

*އައިވޮޗް ސީރީޒް ސެވަން (41 އެމްއެމް) 6،900 ރުފިޔާ

*އައިވޮޗް ސީރީޒް ސެވަން (45 އެމްއެމް) 7،300 ރުފިޔާ

ސޮއްޓި ބިޒް އަކީ އަބަދުވެސް ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ވިއްކަމުންދާ އެންމެ ފަހުގެ ބްރޭންޑްތަކުގެ ފޯނާއި އިލެކްޓްރިކް ސާމާނު ވިއްކާ ހާއްސަ ފިހާރައެކެވެ. ސޮއްޓި ބިޒްއިން ވިއްކާ ހުރިހާ ފޯނަކީ އޮރިޖިނަލް ފޯނެވެ.

މި ހުރިހާ ފޯނެއްވެސް ސޮއްޓި ބިޒްއިން މިހާރު ލިބެން އެބަހުއްޓެވެ. މިފިހާރަ ހުންނަނީ ޗާންދަނީ މަގު ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް ކުރިމަތީގައެވެ. ސޮއްޓި ބިޒްއިން ވިޔަފާރި ކުރުމަށް އިންޓަރގްރާމް، ފޭސްބުކް އަދި ވައިބަރ އިން އޯޑަރު ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ހުރި މީހަކަށްވެސް މިފިހާރައިން ވިޔަފާރި ކުރެވޭއިރު މާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ބޯޓް ލޯންޗް ފަހަރަށްވެސް އެ ފިހާރައިން ޑެލިވަރީ ކޮށްދެއެވެ.

ސޮއްޓި ބިޒްއިން ވިއްކާ ތަކެތީގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް 7750004/7449955 މި ނަންބަރުތަކަށް ގުޅާ ނުވަތަ ވައިބަރ ކޮށްލުމުންވެސް މައުލޫމާތު ލިބޭނެއެވެ.

ވަން ޕްލަސް އެން10 5ޖީ ފޯން ސޮއްޓި ބިޒް އިން ލިބޭނެ

ދިވެހިންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަގުބޫލު ވަން ޕްލަސް ބްރޭންޑްގެ ނޯޑް އެން ޓެން 5ޖީ ސޮއްޓި ބިޒް ފިހާރައިން ލިބޭނެއެވެ.

މިއީ މިވަގުތު ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި 5ޖީ ސަޕޯޓު ކުރާ އެންމެ އަގުހެޔޮ ފޯނުކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ.

5ޖީ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ ފޯނުތަކަށް ސަޕޯޓު ކުރާ އެންމެ ފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ކަމަށްވާއިރު، މި ޓެކްނޮލޮޖީ ލިބޭ ފޯނުތަކުގެ ތެރޭގައި އެޕަލްގެ އެންމެ ފަހުގެ ފޯނުތަކާއި ސެމްސަންގެ އެންމެ ފަހުގެ ފޯނުތައް ހިމެނެއެވެ.

ވަން ޕްލަސްގެ އެހެން ފޯނުތަކާ އެއްގޮތަށް މި ފޯނަކީ ވެސް ގިނަ ވަގުތު ޗާޖު ހިފަހައްޓާދޭ މޮޅު ފޯނެކެވެ. އަދި ފާސްޓް ޗާޖިންގ ހިމެނޭތީވެ ޗާޖު ކުރުން ވެސް އަވަސް ވާނެއެވެ.

ނޯޑް އެން 10 ފޯނަކީ ގެންގުޅެން ފަސޭހަ ބަލާލަން ވެސް އެހާމެ ރީތި ފޯނެކެވެ. 6ޖީބީ ރެމް، 128ޖީބީ މެމޮރީ ހުންނަ މި ފޯނު ސޮއްޓި ބިޒް އިން ލިބޭނީ 5300 ރުފިޔާއަށެވެ.

ވަން ޕްލަސް ނޯޑް އެން10 5ޖީގެ ބައެއް މުހިންމު ފީޗާރސްތައް:

• ޑިސްޕްލޭ: 6.49 އިންޗި،
• އޯއެސް: އެންޑްރޮއިޑް 10،
• މެއިން ކެމެރާ: 64 މެގަޕިކްސަލް
• ސެލްފީ ކެމެރާ: 16 މެގަޕިކްސަލް
• ބެޓެރި: 4300 އެމް-އޭ-އެޗް
• ދެ ސިމް ލެއްވޭނެ އަދި ވަކިން މެމޮރީ ކާޑުވެސް ލެއްވޭނެ
• ފިންގަރ ޕްރިންޓް
• ފާސްޓް ޗާޖިންގ 30 ވަޓްސް

ސޮއްޓިބިޒް އިން ފޯނު ވިއްކުމުގެ އިތުރުން ފޯނު މަރާމާތު ކުރުމުގެ ހިދުމަތްވެސް ދެއެވެ. ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ހުރި ނަމަވެސް މި ހިދުމަތް ހޯދޭނެއެވެ. އެގޮތުން، މަރާމާތު ކުރަން ބޭނުންވާ ފޮނު ބޯޓަށް ލުމަށްފަހު ސޮއްޓި ބިޒްގެ ފޯނު ނަންބަރު 7449955އަށް ގުޅައިގެން ނުވަތަ ވައިބާ މެދުވެރިކޮށް އޭގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރުމުން، ފޯނު މަރާމާތުކޮށް އިތުބާރާއެކު އެ ބޯޓަކާ ހަމައަށް ފޯނު އަނބުރާ ގެންގޮސްދޭނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެ ފިހާރައިން މުދާ ގަންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ކޮންމެ ރަށެއްގައި ހުރެގެން ވެސް މުދާ ގަނެލެވޭނެއެވެ. މިގޮތަށް ގަންނަ ތަކެތި ބޯޓާ ހަމައަށްވެސް ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭނެއެވެ.

އެ ފިހާރައިން ވިއްކާ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑުތައް ކަމަށްވާ، އެޕަލް، ސެމްސަންގ ،ވަން ޕްލަސް، ޒިއޯމީ ފަދަ ބްރޭންޑުތަކުގެ ފޯނުތަކުގެ އިތުރުން އެންމެ އާދައިގެ ފޯނުތައްވެސް ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

ސޮއްޓި ބިޒް ހުންނާނީ ޗާންދަނީ މަގު، ޖަލާލުއްދީން މިސްކިތް ކުރިމަތީގައެވެ.

ފޯނު ހަލާކުވީތަ؟ ސޮއްޓިބިޒް އަށް ފޮނުވާލާ!

ގިނަ އަދަދެއްގެ ފޯނާއި އިލެކްޓްރޯނިކްސް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށް ވިއްކަމުން އަންނަ ސޮއްޓިބިޒް އިން ކަސްޓަމަރުންނަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން އެ ފިހާރައިން ދެމުން އަންނަ ފޯނު ރިޕެއާ ކުރުމުގެ ހިދުމަތަކީ ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ހިދުމަތެކެވެ.

ސޮއްޓިބިޒް އިން މަރާމާތު ކޮށްދޭ ފޯނުތަކުގެ ތެރޭގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިން ގެންގުޅޭ ޒިއޯމީގެ ފޯނުތައް ވެސް ހިމެނެއެވެ. އެގޮތުން އެ ބްރޭންޑުގެ ފޯނުތަކުގެ އެލްސީޑީ ބަދަލު ކުރުމާއި ބެތަރީ ބަދަލު ކުރުމާއި ޗާޖިން މައްސަލަ ހައްލު ކުރުން ފަދަ ހިދުމަތް އެ ފިހާރައިން ލިބޭނެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ތިބެގެން ވެސް ސޮއްޓިބިޒް އިން ފޯނު ރިޕެއާގެ ހިދުމަތް ހޯދޭނޭއެވެ. މި ހިދުމަތް ހޯދަން ހުރިހާ ޑީޓެއިލެއް 7449955 އަށް ވައިބާ ކޮށްލުމުން އެ ފޯނު ލާ ބޯޓަކަށް ނުވަތަ ލޯންޗަކަށް ފޯނު ބަލާ ދާނެއެވެ. އަދި މަރާމާތު ކުރުމަށްފަހު ބުނާ ބޯޓަކަށް އަލުން ޑެލިވަރީ ވެސް ކޮށްދޭނެއެވެ.

މާލެއާއި ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ސޮއްޓިބިޒް ފިހާރައަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްގެން ވެސް މި ހިދުމަތް ހޯދޭނެއެވެ. އެ ފިހާރަ ހުންނާނީ ޗާންދަނި މަގު ޖަލާލުއްދީން މިސްކިތް ކުރިމަތީގައެވެ.

‎އައިފޯން 13 ޕްރޯ މެކްސް 256ޖީބީގެ ކުރިން ބުނި އަގު “ކެންސަލް”، މިހާރު 22،500ރ އަށް

ސޮއްޓި ބިޒްއިން ފެށި އެޕަލް 13 ޕްރޯ މެކްސްގެ ފަޔަރ ސޭލްގެ ކުރިން ބުނި އަގު “ކެންސަލް” ކޮށް އައިފޯން 13 ޕްރޯ މެކްސް 256ޖީބީގެ ފޯނެއް 22،500ރ އަށް ވިއްކަން ފަށައިފިއެވެ.

13 ޕްރޯ މެކްސް ސޮއްޓި ބިޒްއިން ވިއްކަމުން ދަނީވެސް 1 އަހަރުގެ ދުވަހުގެ ވޮރަންޓީ އާ ވެސް އެކުއެވެ.

ސޮއްޓި ބިޒްއިން 13 ޕްރޯ މެކްސް މީގެ ކުރިން ވިއްކަމުން ގޮސްފައި ވަނީ 23،000ރ. އަށެވެ. އެ އަގު މިހާރު ކެންސަލްކޮށް ވިއްކަމުން ދަނީ 22،500ރ އަށެވެ.

މިއީ ރާއްޖޭގައި އައިފޯން 13 ޕްރޯ މެކްސް 256ޖީބީގެ ފޯން ލިބޭނެ އެންމެ ހެޔޮ އަގުކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ފޯނުގެ ވޮރެންޓީ ޔަގީންކޮށްލަން މި ލިންކް އިން ބަލާލެވޭނެއެވެ.

ސޮއްޓި ބިޒްގެ ފަޔަރ ސޭލް 13 ޕްރޯ މެކްސް ކުރިއަށްދާނީ ސްޓޮކް ހުސްވަންދެންނެވެ.

ސޮއްޓި ބިޒްގެ މި ހާއްސަ ސޭލްގައި ލޯބިވާ ކުއްޖަކަށް އަންހެނުންނަށް ނޫނީ ފިރިމީހާ އެންމެ ގަޔާވާ ގޮތަކަށް ގަޔާވާ ކުލައަކުން ފޯނު ޕެކްކޮށްލުމަށްފަހުވެސް ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭނެއެވެ. ކަސްޓަމަރުން އެންމެ ބޭނުންވާ އަދި ގަޔާވާ ރަހަތައް ހިމަނައިލައިގެން ފޯނު ޕެކްކޮށްލަންވެސް މީ ލިބިގެންދާ ހާއްސަ ފުރުސަތެކެވެ.

ސޮއްޓި ބިޒްއިން ވިޔަފާރި ކުރުމަށް އިންސްޓަރ، ފޭސްބުކް އަދި ވައިބަރ އިން އޯޑަރު ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ހުރި މީހަކަށްވެސް މިފިހާރައިން ވިޔަފާރި ކުރެވޭއިރު މާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ބޯޓް ލޯންޗް ފަހަރަށްވެސް އެ ފިހާރައިން ޑެލިވަރީ ކޮށްދެއެވެ. މިފިހާރަ ހުންނަނީ ޗާންދަނީ މަގު ޖަލާލުއްދީން މިސްކިތް ކުރިމަތީގައެވެ.

ސޮއްޓި ބިޒްއިން ވިއްކާ ތަކެތީގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް 7750004 މި ނަންބަރަށް ގުޅާ ނުވަތަ ވައިބަރ ކޮށްލުމުންވެސް މައުލޫމާތު ލިބޭނެއެވެ.

‎ސެމްސަންގ ބްރޭންޑްގެ ފޯނެއް ބޭނުންނަމަ ދާންވީ ސޮއްޓި ބިޒްއަށް

ސެމްސަންގ އަކީ ވަރަށް ގިނަ ދިވެހިން ގެންގުޅޭ އެފޯނުތަކަކަށް ދިވެހިންގެ ލޯބި ލިބިފައިވާ ހާއްސަ ބްރޭންޑެކެވެ. މިހާރު ސެމްސަންގެ ގިނަ ފޯނުތަކެއް ބާޒާރުން ލިބެން ހުރި އިރު މި ބްރޭންޑްގެ ފޯނުތައް ސޮއްޓި ބިޒްއިން ލިބެން ހުރި އަގުތަކަކަކީ މިއީއެވެ.

ސެމްސަންގ ގެލެކްސީ އެސް 22 އަލްޓްރާ 12 ޖީބީ ރެމް އާއެކު 256 ޖީބީ ފޯނު ވިއްކަނީ 21،300 ރުފިއާއަށެވެ.

ގެލެކްސީ އެސް 22 8 ޖީބީ ރެމްއާއެކު 256 ޖީބީގެ ފޯނު ވިއްކަނީ 16،000 ރުފިޔާ އަށެވެ.

ގެލެކްސީ އެސް 22 ޕްލަސް 8 ޖީބީ ރެމް އާއެކު 256 ޖީބީގެ ފޯނު ވިއްކަނީ 18،000 ރުފިޔާއަށެވެ.

ހަތަރު ކެމެރާ ހިމެނޭ ގެލެކްސީ އޭ 23 ވިއްކާ އަގަކީ 4،700 ރުފިޔާއެވެ. މި ފޯނުގައި 6 ޖީބީގެ ރެމް އާއެކު 128 ޖީބީ ހިމެނެއެވެ.

ގެލެކްސީ އޭ 13ގެވެސް 4 ޖީބީ ރެމްއާއެކު 128 ޖީބީ ފޯނު ސޮއްޓި ބިޒްއިން ވިއްކަނީ އެންމެ 4،000 ރުފިޔާއަށެވެ.

ބަލައިލަން ރީތި ގެލެކްސީ އޭ 53 5 ޖީ ފޯނު ލިބެން ހުރީ 7،500 ރުފިޔާއަށެވެ. މި ފޯނުގައި 8 ޖީބީ ރެމް އާއެކު 128 ޖީބީ ހިމެނެއެވެ.

ގެލެކްސީ އޭ 73 5 ޖީގެ 256 ޖީބީ ލިބޭ އަގަކީ 10،250 ރުފިޔާއެވެ. އަދި ގެލެކްސީ އޭ 73 5 ޖީގެ 128 ޖީބީ ފޯނު ގަންނަން ލިބޭ އަގަކީ 9،000 ރުފިޔާއެވެ.

ގެލެކްސީ އޭ 12ގެ 6 ޖީބީ ރެމް ހިމެނޭ 128 ޖީބީ ފޯނު ވިއްކާ އަގަކީ 4،200 ރުފިޔާއެވެ. އަދި ގެލެކްސީ އޭ 12ގެ 8 ޖީބީ ފޯނު ވިއްކަން ހުރީ 3،800 ރުފިޔާއަށެވެ. މި ވައްތަރުގެ 64 ޖީބީގެ ފޯނެއް ލިބޭނީ ހަމަ އެންމެ 3،500 ރުފިޔާ އަށެވެ.

ގެލެކްސީ އެމް 12 ހަތަރު ޖީބީގެ ރެމް އާއެކު 64 ޖީބީގެ ފޯނު ސޮއްޓި ބިޒްއިން ލިބެން ހުރީ 3،500 ރުފިޔާއަށެވެ.

ސެމްސަންގ ގެލެކްސީ އެމް 21 ފޯނަކީވެސް ގެންގުޅެން ފަސޭހަ ރީތި ފޯނެކެވެ. މީގެ 128 ޖީބީގެ ފޯނު ސޮއްޓި ބިޒްއިން ލިބޭނީ 4،500 ރުފިޔާ އަށް އަދި 64 ޖީބީގެ ފޯނު ލިބެން ހުރީ 3،900 ރުފިޔާ އަށެވެ.

ގެލެކްސީ އެމް 52 5 ޖީގެ ފޯނު ތަކަކީވެސް ގިނަ ބައެއްގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދަމުން އަންނަ ފޯނެކެވެ. މިވައްތަރުގެ 128 ޖީބީ ފޯނު ލިބެން ހުރީ 7،000 ރުފިޔާއަށެވެ. ގެލެކްސީ އެމް 22ގެ 128 ޖީބީ ސޮއްޓި ބިޒްއިން ވިއްކަނީ ހަމަ އެންމެ 4،300 ރުފިޔާ އަށެވެ. އަދި އެމް 22ގެ 64 ޖީބީ ފޯނު ލިބެން ހުރީ 3،800 ރުފިޔާ އަށެވެ. ގެލެކްސީ އެމް 33 5 ޖީގެ 128 ޖީބީގެ ފޯނުވެސް ވިއްކަމުން އަންނަނީ 6،500 ރުފިޔާ އަށެވެ. މިއީ 6 ޖީބީ ރެމް އާ ވެސް އެކު ފޯނު ވިއްކާ އަގެވެ.

ގެލެކްސީ އޭ 33 5 ޖީގެ 128 ޖީބީ އާއެކު 8 ޖީބީ ރެމް ހިމެނޭ ފޯނު ސޮއްޓި ބިޒްއިން ލިބެން ހުރީ 7،000 ރުފިޔާއަށް ނަމަވެސް މި ވައްތަރު ފޯނުގެ 128 ޖީބީ ހަ ޖީބީގެ ރެމް އާއެކު 6،500 އަށްވެސް ވިއްކަން އެބަހުއްޓެވެ.

ގެލެކްސީ އޭ 13ގެ ކަޅުކުލައިގެ 128 ޖީބީގެ ފޯނު ވިއްކަނީ 4،500 ރުފިޔާ އަށެވެ. ގެލެކްސީ އޭ 22 5 ޖީގެ ހުދުކުލައިގެ 128 ޖީބީ 5،200 ރުފިޔާއަށް ވިއްކާއިރު މިވައްތަރު ފޯނުގެ 64 ޖީބީ ވިއްކަނީ 4،000 ރުފިޔާ އަށެވެ. ގެލެކްސީ އޭ 22ގެ 128 ޖީބީ ފޯނު 4،700 ރުފިޔާ އަށް ލިބެން ހުރީ 6 ޖީބީގެ ރެމް އާވެސް އެކުއެވެ.

ސޮއްޓި ބިޒްއިން ވިއްކާ ހުރިހާ ފޯނަކީ އޮރިޖިނަލް ފޯނެވެ. މި ހުރިހާ ފޯނެއްވެސް ސޮއްޓި ބިޒްއިން މިހާރު ލިބެން އެބަހުއްޓެވެ. މިފިހާރަ ހުންނަނީ ޗާންދަނީ މަގު ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް ކުރިމަތީގައެވެ. ސޮއްޓި ބިޒްއިން ވިޔަފާރި ކުރުމަށް އިންޓަރގްރާމް، ފޭސްބުކް އަދި ވައިބަރ އިން އޯޑަރު ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ހުރި މީހަކަށްވެސް މިފިހާރައިން ވިޔަފާރި ކުރެވޭއިރު މާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ބޯޓް ލޯންޗް ފަހަރަށްވެސް އެ ފިހާރައިން ޑެލިވަރީ ކޮށްދެއެވެ.

ސޮއްޓި ބިޒްއިން ވިއްކާ ތަކެތީގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް 7750004/7449955 މި ނަންބަރުތަކަށް ގުޅާ ނުވަތަ ވައިބަރ ކޮށްލުމުންވެސް މައުލޫމާތު ލިބޭނެއެވެ.

100% އޮރިޖިނަލް ޕަވަރބޭންކް ވަރަށް ހެޔޮ އަގުގައި ސޮއްޓި ބިޒްއިން ވިއްކަން ފަށައިފި

ސޮއްޓި ބިޒް އިން އަންނަނީ ކޮލިޓީ ރަނގަޅު އެކި ބްރޭންޑްގެ ޕަވަރބޭންކް އަބަދުވެސް ވިއްކަމުންނެވެ. އެގޮތުން މިހާރުވެސް ވަރަށް ހެޔޮ އަގެއްގައި އެ ފިހާރައިން ޕަވަރ ބޭންކް ވިއްކަން އެބަހުއްޓެވެ.

ސޮއްޓި ބިޒްއިން ވިއްކަމުން އަންނަ ޕަވަރ ބޭންކްތަކަށް ބަލާއިރު ޒިއޯމީ ވަޔަރލެސް ޕަވަރ ބޭންކް އެސެންޓަލް ލިބެން ހުރީ ހަމަ އެންމެ 1000 ރުފިޔާ އަށެވެ. މި ވައްތަރުގެ ޕަވަބޭންކްގައި 10،000 މިލިއަމް ޕަޔަރ ހުރެއެވެ. ގައިމުވެސް ގިނަ ވަގުތު ބޭރުގައި އުޅޭ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް މިއީ ވަރަށް މުހިންމު ބޭނުންތެރި ޕަވަރބޭންކަކަށް ވާނެއެވެ.

ޒިއޯމީ ޕަވަރބޭންކް އަލްޓްރާ ކޮމްޕެކްޓްއަކީވެސް 10،000 މިލިއަމްޕަރަ ހުންނައިރު މިވައްތަރުގެ ޕަވަރ ބޭންކްއިން ޗާރޖު ކުރަން ޖެހޭނީ ވާރގަނޑު ބޭނުންކޮށްގެން ނަމަވެސް އެންމެ 800 ރުފިޔާ އަށް ސޮއްޓި ބިޒްއިން ގަންނަން ލިބޭނެއެވެ. މިއީ އޮފީހުގައި އުޅޭ ވަގުތުގައިވެސް ބޭނުން ކޮށްލަން ވަރަށް ސަޅި ހެޔޮ އަގުގައި ލިބެން ހުރި ޕަވަރ ބޭންކެކެވެ.

އެންކަރ ޕަވަރ ކޯ ސެލެކްޓް 10000 ޕަވަރ ބޭންކް އަކީ ހައި ކެޕޭސިޓީ ޕޯރޓަބަލް ބެޓެރީ ހިމެނޭ ޕަވަރ ބޭންކެކެވެ. 100 ޕަރސެންޓް އޮރިޖިނަލް މި ޕަވަރ ބޭންކް ވެސް ސޮއްޓި ބިޒް އިން ލިބެން ހުރީ ހަމަ އެންމެ 900 ރުފިޔާ އަށެވެ. ސޮއްޓި ބިޒްއިން ވިޔަފާރި ކުރުމަށް އިންޓަރގްރާމް، ފޭސްބުކް އަދި ވައިބަރ އިން އޯޑަރު ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ހުރި މީހަކަށްވެސް މިފިހާރައިން ވިޔަފާރި ކުރެވޭއިރު މާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ބޯޓް ލޯންޗް ފަހަރަށްވެސް އެ ފިހާރައިން ޑެލިވަރީ ކޮށްދެއެވެ. މިފިހާރަ ހުންނަނީ ޗާންދަނީ މަގު ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް ކުރިމަތީގައެވެ.

ސޮއްޓި ބިޒްއިން ވިއްކާ ތަކެތީގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް 7750004/7449955 މި ނަންބަރުތަކަށް ގުޅާ ނުވަތަ ވައިބަރ ކޮށްލުމުންވެސް މައުލޫމާތު ލިބޭނެއެވެ.

Product has been added to your cart