ސޮއްޓި ބިޒްގައި ނޯރޑް އެން20 އެސްއީ ލިބެން އެބަހުރި

އަލަށް ބާޒާރަށް ނެރުނު ވަން ޕްލަސް އެން 20 އެސް.އީ ސޮއްޓި ބިޒް އިން މިހާރު ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

50 އެމްޕީ މޮޅު ކެމެރާ ހިމެނޭ މި ފޯން ގެ އަގަކީ 3,200 ރުފިޔާ އެވެ. 24 ގަޑިއިރަށް ބެޓެރި ހިފަހަށްޓާ މި ފޯންގެ ބެޓެރީގައި 5000 އެމް.އޭ.އެޗް ހުރެއެވެ. ބަރުދަނުގައި 177ގ ހުންނަ މި ފޯންއަކީ ވަރަށް ރީތި ޑިޒައިންއަކަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ އަދި 02 ސިމް ލެއްވޭ އެންމެފަހުގެ ވަން ޕްލަސް ފޯންއެކެވެ.

ނޮރޑް އެން20 އެސްއީ ފީޗާރސްތަށް

• ބެޓެރީ؛ 5000 އެމް.އޭ.އެޗް
• ދެސިމް ލެއްވޭ
• މައިކްރޯ ކާޑް އެސް.ޑީ ވަކިން ލެއްވޭ
• ފާސްޓް ޗަރޖިން؛ 34 މިނެޓު ތެރޭގައި %50 ޗާރޖް ކޮށްދޭނެވެ.

ސޮއްޓި ބިޒް އިން ފޯން ވިއްކުމުގެ އިތުރުން ފޯން މާރާމާތު ކުރުމުގެ ހިދުމަތްވެސް ދެއެވެ. ރާއްޖޭގެ ކޮންމެރަށެއްގައި ހުރިނަމަވެސް މި ހިދުމަތް ހޯދޭނެއެވެ. އެގޮތުން، މަރާމާތު ކުރަންބޭނުންވާ ފޯން ބޯޓަށް ލުމަށްފަހު ސިއްޓި ބިޒް ގެ ފޯން ނަންބަރު 7449955 އަށް ގުޅައިގެން ނުވަތަ ވައިބާ މެދުވެރިކޮށް އޭގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމުން، ފޯނު މަރާމާތުކޮށް އިތުބާރާއި އެކު އެބޯޓަކާ ހަމައަށް ފޯނު އަނބުރާ ގެންގޮސްދޭނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، މި ފިހާރައިން މުދާ ގަންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ކޮންމެ ރަށެއްގައި ހުރެގެންވެސް މުދާ ގަނެލެވޭނެ އެވެ. މި ގޮތުން ގަންނަ ތަކެތި ބޯޓާއި ހަމައަށްވެސް ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭނެއެވެ.
ސޮއްޓި ބިސް ފިހާރައިން ވިއްކާ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަޝްޙޫރު ބުރޭންޑުތަށް ކަމަށް ވާ އެޕަލް،ސެމްސަންގ، ވަންޕްލަސް، ޒިއޯމީ ފަދަ ބްރޭންޑުތަކުގެ އިތުރުން އެންމެ އާދައިގެ ފޯންތައްވެސް ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

​​​ސޮއްޓި ބިޒް ހުންނާނީ ޗާންދަނީ މަގު، ޖަލާލުއްދީން މިސްކިތް ކުރިމަތީގައެވެ.

ސޮއްޓި ބިޒްއިން ވިއްކާ ތަކެތީގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް 7750004 މި ނަންބަރުތަކަށް ގުޅާ ނުވަތަ ވައިބަރ ކޮށްލުމުންވެސް މައުލޫމާތު ލިބޭނެއެވެ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *