އައިފޯން 13 ސޮއްޓި ބިޒް އިން ވިއްކާ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

އެޕަލް ބްރޭންޑް އައިފޯން 13ގެ ފޯނުތައް ވިއްކާ އަގު ސޮއްޓި ބިޒްއިން ހެޔޮކޮށްފިއެވެ.

އައިފޯނަކީ ޒުވާނުންގެ މެދުގައި އެންމެ މަގު ފޯނަށް ވާއިރު އެޕަލްގެ ފޯނުތައް ސޮއްޓި ބިޒްއިން ލިބެން ހުރި އަގުތަކަކީ މިއީއެވެ.

*އައިފޯން 13 ޕްރޯ (128 ޖީބީ) 18،900 ރުފިޔާ

*އައިފޯން 13 ޕްރޯ (256 ޖީބީ) 19،900 ރުފިޔާ

*އައިފޯން 13 ޕްރޯ މެކްސް (128 ޖީބީ) 21،000 ރުފިޔާ

*އައިފޯން 13 ޕްރޯ މެކްސް (256 ޖީބީ) 22،000 ރުފިޔާ

*އެއަރޕޮޑް ޕްރޯ 3،700 ރުފިޔާ

*އައިވޮޗް ސީރީޒް ސެވަން (41 އެމްއެމް) 6،900 ރުފިޔާ

*އައިވޮޗް ސީރީޒް ސެވަން (45 އެމްއެމް) 7،300 ރުފިޔާ

ސޮއްޓި ބިޒް އަކީ އަބަދުވެސް ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ވިއްކަމުންދާ އެންމެ ފަހުގެ ބްރޭންޑްތަކުގެ ފޯނާއި އިލެކްޓްރިކް ސާމާނު ވިއްކާ ހާއްސަ ފިހާރައެކެވެ. ސޮއްޓި ބިޒްއިން ވިއްކާ ހުރިހާ ފޯނަކީ އޮރިޖިނަލް ފޯނެވެ.

މި ހުރިހާ ފޯނެއްވެސް ސޮއްޓި ބިޒްއިން މިހާރު ލިބެން އެބަހުއްޓެވެ. މިފިހާރަ ހުންނަނީ ޗާންދަނީ މަގު ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް ކުރިމަތީގައެވެ. ސޮއްޓި ބިޒްއިން ވިޔަފާރި ކުރުމަށް އިންޓަރގްރާމް، ފޭސްބުކް އަދި ވައިބަރ އިން އޯޑަރު ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ހުރި މީހަކަށްވެސް މިފިހާރައިން ވިޔަފާރި ކުރެވޭއިރު މާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ބޯޓް ލޯންޗް ފަހަރަށްވެސް އެ ފިހާރައިން ޑެލިވަރީ ކޮށްދެއެވެ.

ސޮއްޓި ބިޒްއިން ވިއްކާ ތަކެތީގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް 7750004/7449955 މި ނަންބަރުތަކަށް ގުޅާ ނުވަތަ ވައިބަރ ކޮށްލުމުންވެސް މައުލޫމާތު ލިބޭނެއެވެ.

‎އައިފޯން 13 ޕްރޯ މެކްސް 256ޖީބީގެ ކުރިން ބުނި އަގު “ކެންސަލް”، މިހާރު 22،500ރ އަށް

ސޮއްޓި ބިޒްއިން ފެށި އެޕަލް 13 ޕްރޯ މެކްސްގެ ފަޔަރ ސޭލްގެ ކުރިން ބުނި އަގު “ކެންސަލް” ކޮށް އައިފޯން 13 ޕްރޯ މެކްސް 256ޖީބީގެ ފޯނެއް 22،500ރ އަށް ވިއްކަން ފަށައިފިއެވެ.

13 ޕްރޯ މެކްސް ސޮއްޓި ބިޒްއިން ވިއްކަމުން ދަނީވެސް 1 އަހަރުގެ ދުވަހުގެ ވޮރަންޓީ އާ ވެސް އެކުއެވެ.

ސޮއްޓި ބިޒްއިން 13 ޕްރޯ މެކްސް މީގެ ކުރިން ވިއްކަމުން ގޮސްފައި ވަނީ 23،000ރ. އަށެވެ. އެ އަގު މިހާރު ކެންސަލްކޮށް ވިއްކަމުން ދަނީ 22،500ރ އަށެވެ.

މިއީ ރާއްޖޭގައި އައިފޯން 13 ޕްރޯ މެކްސް 256ޖީބީގެ ފޯން ލިބޭނެ އެންމެ ހެޔޮ އަގުކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ފޯނުގެ ވޮރެންޓީ ޔަގީންކޮށްލަން މި ލިންކް އިން ބަލާލެވޭނެއެވެ.

ސޮއްޓި ބިޒްގެ ފަޔަރ ސޭލް 13 ޕްރޯ މެކްސް ކުރިއަށްދާނީ ސްޓޮކް ހުސްވަންދެންނެވެ.

ސޮއްޓި ބިޒްގެ މި ހާއްސަ ސޭލްގައި ލޯބިވާ ކުއްޖަކަށް އަންހެނުންނަށް ނޫނީ ފިރިމީހާ އެންމެ ގަޔާވާ ގޮތަކަށް ގަޔާވާ ކުލައަކުން ފޯނު ޕެކްކޮށްލުމަށްފަހުވެސް ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭނެއެވެ. ކަސްޓަމަރުން އެންމެ ބޭނުންވާ އަދި ގަޔާވާ ރަހަތައް ހިމަނައިލައިގެން ފޯނު ޕެކްކޮށްލަންވެސް މީ ލިބިގެންދާ ހާއްސަ ފުރުސަތެކެވެ.

ސޮއްޓި ބިޒްއިން ވިޔަފާރި ކުރުމަށް އިންސްޓަރ، ފޭސްބުކް އަދި ވައިބަރ އިން އޯޑަރު ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ހުރި މީހަކަށްވެސް މިފިހާރައިން ވިޔަފާރި ކުރެވޭއިރު މާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ބޯޓް ލޯންޗް ފަހަރަށްވެސް އެ ފިހާރައިން ޑެލިވަރީ ކޮށްދެއެވެ. މިފިހާރަ ހުންނަނީ ޗާންދަނީ މަގު ޖަލާލުއްދީން މިސްކިތް ކުރިމަތީގައެވެ.

ސޮއްޓި ބިޒްއިން ވިއްކާ ތަކެތީގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް 7750004 މި ނަންބަރަށް ގުޅާ ނުވަތަ ވައިބަރ ކޮށްލުމުންވެސް މައުލޫމާތު ލިބޭނެއެވެ.

ސޮއްޓިބިޒް ޕްރޮމޯޝަން: އެޕަލްގެ ސީޕޯޓް އެޑަޕްޓަރު އަގުހެޔޮކޮށް

އެޕަލްއިން އެންމެ ފަހުން ނެރުނު ސީ ޕޯޓް އެޑެޕްޓަރު ސޮއްޓިބިޒްއިން އަގުހެޔޮށް ކޮށްފިއެވެ.

އެ އެޑަޕްޓަރަކީ އެޕަލްގެ އޮރޮޖިނަލް ޕްރޮޑަކްޓެކެވެ. އާއްމުކޮށް ބާޒާރުގައި އޭގެ އަގު އުޅެނީ 700 އިން މަތީގަ އެވެ.

ނަމަވެސް ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން ސޮއްޓިބިޒް އިން ވަނީ އެ އެޑަޕްޓަރުގެ އަގު 650ރ. އަށް ކުޑަކޮށްފައެވެ.

އެ އެޑަޕްތަރަކީ ވަރަށް އަވަހަށް ފޯނު ޗާޖު ކޮށްލަދޭ އެޑަޕްޓަރެކެވެ. އެ އެޑަޕްޓަރު ބޭނުން ކުރަނީ އެޕަލް އިން މިދިޔަ އަހަރު ނެރުނު އައިފޯން 13 ސިރީޒްގައެވެ.

ސޮއްޓިބިޒް އިން އެ އެޑަޕްޓަރު ގަންނަން ބޭނުންވާ ނަމަ 7449955 އަށް ގުޅައިގެން އޯޑަރު ކުރެވޭނެއެވެ. މިގޮތަށް އޯޑަރު ކުރުމުން މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގެ ކޮންމެ ތަނަކަށް ވެސް ޑެލިވަ ކޮށްދޭނެއެވެ.

ރަށްރަށުގައި ތިބެގެންވެސް މިހާރު ސޮއްޓިބިޒް އިން ވިޔަފާރި ކުރެވޭނެއެވެ. އެ ފިހާރައަށް ގުޅައިގެން އޯޑަރު ކުރުމުން ބޭނުންވާ ބޯޓަކަށް އެ ޕްރޮޑަކްޓެއް ލައިދޭނެއެވެ.

ސޮއްޓިބިޒް ފިހާރަ ހުންނާނީ ޗާންދަނީ މަގު، ޖަލާލުއްދީން މިސްކިތް ކުރިމަތީގައެވެ.

Product has been added to your cart