‎އައިފޯން 13 ޕްރޯ މެކްސް 256ޖީބީގެ ކުރިން ބުނި އަގު “ކެންސަލް”، މިހާރު 22،500ރ އަށް

ސޮއްޓި ބިޒްއިން ފެށި އެޕަލް 13 ޕްރޯ މެކްސްގެ ފަޔަރ ސޭލްގެ ކުރިން ބުނި އަގު “ކެންސަލް” ކޮށް އައިފޯން 13 ޕްރޯ މެކްސް 256ޖީބީގެ ފޯނެއް 22،500ރ އަށް ވިއްކަން ފަށައިފިއެވެ.

13 ޕްރޯ މެކްސް ސޮއްޓި ބިޒްއިން ވިއްކަމުން ދަނީވެސް 1 އަހަރުގެ ދުވަހުގެ ވޮރަންޓީ އާ ވެސް އެކުއެވެ.

ސޮއްޓި ބިޒްއިން 13 ޕްރޯ މެކްސް މީގެ ކުރިން ވިއްކަމުން ގޮސްފައި ވަނީ 23،000ރ. އަށެވެ. އެ އަގު މިހާރު ކެންސަލްކޮށް ވިއްކަމުން ދަނީ 22،500ރ އަށެވެ.

މިއީ ރާއްޖޭގައި އައިފޯން 13 ޕްރޯ މެކްސް 256ޖީބީގެ ފޯން ލިބޭނެ އެންމެ ހެޔޮ އަގުކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ފޯނުގެ ވޮރެންޓީ ޔަގީންކޮށްލަން މި ލިންކް އިން ބަލާލެވޭނެއެވެ.

ސޮއްޓި ބިޒްގެ ފަޔަރ ސޭލް 13 ޕްރޯ މެކްސް ކުރިއަށްދާނީ ސްޓޮކް ހުސްވަންދެންނެވެ.

ސޮއްޓި ބިޒްގެ މި ހާއްސަ ސޭލްގައި ލޯބިވާ ކުއްޖަކަށް އަންހެނުންނަށް ނޫނީ ފިރިމީހާ އެންމެ ގަޔާވާ ގޮތަކަށް ގަޔާވާ ކުލައަކުން ފޯނު ޕެކްކޮށްލުމަށްފަހުވެސް ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭނެއެވެ. ކަސްޓަމަރުން އެންމެ ބޭނުންވާ އަދި ގަޔާވާ ރަހަތައް ހިމަނައިލައިގެން ފޯނު ޕެކްކޮށްލަންވެސް މީ ލިބިގެންދާ ހާއްސަ ފުރުސަތެކެވެ.

ސޮއްޓި ބިޒްއިން ވިޔަފާރި ކުރުމަށް އިންސްޓަރ، ފޭސްބުކް އަދި ވައިބަރ އިން އޯޑަރު ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ހުރި މީހަކަށްވެސް މިފިހާރައިން ވިޔަފާރި ކުރެވޭއިރު މާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ބޯޓް ލޯންޗް ފަހަރަށްވެސް އެ ފިހާރައިން ޑެލިވަރީ ކޮށްދެއެވެ. މިފިހާރަ ހުންނަނީ ޗާންދަނީ މަގު ޖަލާލުއްދީން މިސްކިތް ކުރިމަތީގައެވެ.

ސޮއްޓި ބިޒްއިން ވިއްކާ ތަކެތީގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް 7750004 މި ނަންބަރަށް ގުޅާ ނުވަތަ ވައިބަރ ކޮށްލުމުންވެސް މައުލޫމާތު ލިބޭނެއެވެ.

Product has been added to your cart