ޒިއޯމީ ރެޑްމީ 10 ޕަވަރ ހެޔޮ އަގެއްގައި ސޮއްޓި ބިޒްއިން ލިބޭނެ

ޒިއޯމީ ރެޑްމީ 10 ޕަވަރ ހެޔޮ އަގެއްގައި ސޮއްޓި ބިޒް ފިހާރައިން ވިއްކަން ފަށައިފިއެވެ.

މިއަހަރުގެ އެޕްރީލްމަހުގެ 30 ގައި ބާޒާރަށް ނެރުނު ރެޑްމީ 10 ޕަވަރ އަކީ ބަލައިލަން ރީތި އަތަށް ލުއި ކޫލް ފޯނެކެވެ. މިފޯނުގެ ތަފާތު ހާއްސަ ފީޗަރސް ތަކުގެ ތެރޭގައި 50 މެގަޕިކްސަލް ކެމެރާ ހިމެނޭއިރު މި ފޯނުގައި ވަނީ ވަރަށް މަދުން ނޫނީ ބޭނުންނުކުރާ ތަފާތު ވައްތަރެއްގެ ރެއަރ ފިންގަރޕްރިންޓް ސެންސަރ އެއް ބޭނުންކޮށްފައެވެ.

މި ފޯނުގެ ރެމް އަށް ބަލާއިރުވެސް 11 ޖީބީ އާ ހަމައަށް ބޭނުންކުރެވެއެވެ. ރެޑްމީގެ މި ފޯނުގެ ޑިސްޕްލޭގައި ހުންނަނީ 17.04 ސެންޓިމީޓަރެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް ފޯންގައި ހިމަނާފައިވާ ބެޓެރީ ފުލް ޗާރޖް ކޮށްގެން ދެ ދުވަސް ވަންދެން ބޭނުން ކުރެވެއެވެ. ރެޑްމީގެ މި ފޯނުގައި ސްނެޕް ޑްރެގަން 680 4 ޖީގެ ޕްރޮސެސާރއެއް ވެސް ހިމެނެއެވެ. އެގޮތުން ބެޓެރީގައި 6000 މިލިއަމްޕަޔަރ ހިމެނެއެވެ. ސޮއްޓި ބިޒްއިން ލިބެންހުރީ ރެޑްމީ 10 ޕަވަރގެ 8 ޖީބީ ރެމް ހިމެނޭ 128 ޖީބީގެ ފޯނެވެ.

މި ފޯނު ސޮއްޓި ބިޒް އިން ވިއްކަނީ އެންމެ 4000 ރުފިޔާ އަށެވެ.

ސޮއްޓި ބިޒްއިން ވިޔަފާރި ކުރުމަށް އިންސްޓަގްރާމް، ފޭސްބުކް އަދި ވައިބަރ އިން އޯޑަރު ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ހުރި މީހަކަށްވެސް މިފިހާރައިން ވިޔަފާރި ކުރެވޭއިރު މާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ބޯޓް ލޯންޗް ފަހަރަށްވެސް އެ ފިހާރައިން ޑެލިވަރީ ކޮށްދެއެވެ. މިފިހާރަ ހުންނަނީ ޗާންދަނީ މަގު ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް ކުރިމަތީގައެވެ.

ސޮއްޓި ބިޒްއިން ވިއްކާ ތަކެތީގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް 7750004/7449955 މި ނަންބަރުތަކަށް ގުޅާ ނުވަތަ ވައިބަރ ކޮށްލުމުންވެސް މައުލޫމާތު ލިބޭނެއެވެ.

! ރެޑްމީ ނޯޓް 11 އެސް އެންމެ އަގުހެޔޮކޮށް ލިބޭނީ ސޮއްޓި ބިޒްއިން

ރެޑްމީގެ ކޮންމެ ފޯނަކީވެސް ވަރަށް ރީތީ ގިނަ ދިވެހިންތަކެއް މިއަދު ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ ފޯނުތަކެކެވެ. އެގޮތުން ރެޑް މީ އިން މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ބާޒާރަށް ނެރުނު ރެޑްމީ ނޯޓް 11 އެސް އަކީ ގައިމުވެސް މި ބްރޭންޑްގެ ފޯނުތަކަށް ގަޔާވާ މީހުންނަށް ކަމުދާނެ ފޯނެކެވެ. މި ފޯނު މިހާރު ސޮއްޓި ބިޒްއިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

ރެޑްމީ ނޯޓް 11 އެސް އަކީ ބިޒީ ކޮށް އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ގައިމުވެސް ވަރަށް ބޭނުންތެރި ފޯނަކަށް ވާނެއެވެ. ސަބަބަކީ އެންމެ 58 މިނެޓުން މި ފޯނު ފުލްޗާޖްވާތީއެވެ. ރެޑްމީ ނޯޓް 11 އެސްގެ 6 ޖީބީ ރެމް އަދި 128 ޖީބީ ފޯނު ސޮއްޓި ބިޒްއިން ވިއްކަނީ 4800 ރުފިޔާ އަށެވެ. އަދި 8 ޖީބީ ރެމް 128 ޖީބީ ފޯނު ވިއްކަނީ 5200 ރުފިޔާ އަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ރެޑްމީ ނޯޓް 11 އެސް ގްލޯބަލް 8 ޖީބީ ރެމް އަދި 128 ޖީބީ ފޯނު ވިއްކަން ހުރީ 6000 ރުފިޔާއަށެވެ.

މި ފޯނުގެ މެއިން ކެމެރާގައި 108 މެގަޕިކްސަލް ހުންނަ އިރު ސެލްފީ ކެމެރާގައި 16 މެގަ ޕިކްސަލް ހުރެއެވެ. އެހެންވީ ސެލްފީ ނަގާލަން ވިއަސް ރެޑްމީ ނޯޓް 11 އެސް ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅުވާނެއެވެ. މި ފޯނުގެ ބަރުދަނަކީ 179 ގުރާމެވެ.

ރެޑްމީ ނޯޓް 11 އެސްގެ ހާއްސަ ފީޗަރތައް

ދެ ސިމް ބޭނުން ކުރެވޭ

ފޯނުގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ކޯނިއަރ ގޮރިއްލާ ގްލާސް 3 ވަނީ ބޭނުންކޮށްފައި

މައިކްރޯއެސްޑީ އެކްސް ސީ ކާރޑް ބޭނުން ކުރެވޭނެ

އޯއެސް އެންޑްރޮއިޑް 11، އެމްއައިޔޫއައި 13

ފިންގަރ ޕްރިންޓް ސެންސަރ

ބެޓެރީ: 5000 މިލިއަމްޕަޔަރ

ސޮއްޓި ބިޒް އަކީ ފަހުގެ މަޝްހޫރު ގިނަ ބްރޭންޑްތަކުގެ ފޯނުތައް ހޮޔެ އަގެއްގައި ލިބެން ހުންނަ ފިހާރައެކެވެ. އަދި ފޯނު މަރާމާތު ކުރުމުގެ ހާއްސަ ހިދުމަތަކީވެސް ސޮއްޓި ބިޒްއިން ދޭ ހިދުމަތެކެވެ. މިފިހާރަ ހުންނަނީ ޗާންދަނީ މަގު ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް ކުރިމަތީގައެވެ. ސޮއްޓި ބިޒްއިން ވިޔަފާރި ކުރުމަށް އިންޓަރގްރާމް، ފޭސްބުކް އަދި ވައިބަރ އިން އޯޑަރު ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ހުރި މީހަކަށްވެސް މިފިހާރައިން ވިޔަފާރި ކުރެވޭއިރު މާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ބޯޓް ލޯންޗް ފަހަރަށްވެސް އެ ފިހާރައިން ޑެލިވަރީ ކޮށްދެއެވެ.

ސޮއްޓި ބިޒްއިން ވިއްކާ ތަކެތީގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް 7750004/7449955 މި ނަންބަރުތަކަށް ގުޅާ ނުވަތަ ވައިބަރ ކޮށްލުމުންވެސް މައުލޫމާތު ލިބޭނެއެވެ.

Product has been added to your cart