ފޯނު ހަލާކުވީތަ؟ ސޮއްޓިބިޒް އަށް ފޮނުވާލާ!

ގިނަ އަދަދެއްގެ ފޯނާއި އިލެކްޓްރޯނިކްސް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށް ވިއްކަމުން އަންނަ ސޮއްޓިބިޒް އިން ކަސްޓަމަރުންނަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން އެ ފިހާރައިން ދެމުން އަންނަ ފޯނު ރިޕެއާ ކުރުމުގެ ހިދުމަތަކީ ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ހިދުމަތެކެވެ.

ސޮއްޓިބިޒް އިން މަރާމާތު ކޮށްދޭ ފޯނުތަކުގެ ތެރޭގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިން ގެންގުޅޭ ޒިއޯމީގެ ފޯނުތައް ވެސް ހިމެނެއެވެ. އެގޮތުން އެ ބްރޭންޑުގެ ފޯނުތަކުގެ އެލްސީޑީ ބަދަލު ކުރުމާއި ބެތަރީ ބަދަލު ކުރުމާއި ޗާޖިން މައްސަލަ ހައްލު ކުރުން ފަދަ ހިދުމަތް އެ ފިހާރައިން ލިބޭނެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ތިބެގެން ވެސް ސޮއްޓިބިޒް އިން ފޯނު ރިޕެއާގެ ހިދުމަތް ހޯދޭނޭއެވެ. މި ހިދުމަތް ހޯދަން ހުރިހާ ޑީޓެއިލެއް 7449955 އަށް ވައިބާ ކޮށްލުމުން އެ ފޯނު ލާ ބޯޓަކަށް ނުވަތަ ލޯންޗަކަށް ފޯނު ބަލާ ދާނެއެވެ. އަދި މަރާމާތު ކުރުމަށްފަހު ބުނާ ބޯޓަކަށް އަލުން ޑެލިވަރީ ވެސް ކޮށްދޭނެއެވެ.

މާލެއާއި ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ސޮއްޓިބިޒް ފިހާރައަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްގެން ވެސް މި ހިދުމަތް ހޯދޭނެއެވެ. އެ ފިހާރަ ހުންނާނީ ޗާންދަނި މަގު ޖަލާލުއްދީން މިސްކިތް ކުރިމަތީގައެވެ.

ސޮއްޓި ބިޒްއިން މޯބައިލް ފޯނު މަރާމާތުކޮށްދޭނެ!

ސޮއްޓި ބިޒް މޯބައިލް ޝޮޕް އިން ފޯނު މަރާމާތު ކުރުމުގެ ހިދުމަތް ލިބޭނެ ކަމަށް އެފިހާރައިން ބުނެފިއެެވެ.

ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ހިސާބެއްގައި ހުރި މީހެއް ކަމުގައި ވިޔަސް ސޮއްޓި ބިޒް އިން ފޯނު މަރާމާތު ކޮށްލެވޭނެއެވެ.

ސޮއްޓި ބިޒްއިން މަރާމާތު ކުރަން ބޭނުންނަމަ އެފިހާރައިގެ ނަންބަރު 7449955 އަށް ވައިބަރ އިން މެސެޖް ކޮށްލައިގެން ކުރިއަށް ދެވޭނެއެވެ.

އެހެންކަމުން މޯބައިލް ފޯނު މަރާމާތުކުރަން ބޭނުންވާ ރަށްރަށުގައި ތިބި ފަރާތްތަކުންވެސް މަރާމާތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މޯބައިލް ފޯނު ލޯންޗް ނޫނީ ބޯޓު ފަހަރަށް ލުމަށްފަހު ސޮއްޓި ބިޒް ފިހާރައިގެ ނަމްބަރ 7449955 އަށް ގުޅާލުމުން ނުވަތަ ވައިބަރ ކުރުމުން އެ ފިހާރައިގެ ފަރާތުން ފޯނު ނަގާ، ފޯނު މަރާމާތުކުރުމަށްފަހު އަނބުރާ ބޯޓު ނޫނީ ލޯންޗާއި ހަމައަށް އިތުބާރާއި ޔަގީންކަމާއިއެކު ގެންގޮސް ދޭނެއެވެ.

ސޮއްޓި ބިޒް މޯބައިލް ޝޮޕް އިން ފޯނު މަރާމާތުކޮށް ދިނުމުގެ އިތުރުން ފަހުގެ އެކި ބްރޭންޑު ތަކުގެ ފޯނު ގަންނަންވެސް ލިބޭނެއެވެ. ސޮއްޓި ބިޒް މޯބައިލް ޝޮޕް ހުންނާނީ ޗާންދަނީ މަގު ޖަލާލުއްދީން މިސްކިތް ކުރިމަތީގައެވެ.

އެފިހާރައިން ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތަކަށް މާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ބޯޓުތަކަށް ވެސް ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭނެއެވެ.

އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ސޮއްޓި ބިޒްގެ ހޮޓްލައިން 7449955 އަށް ގުޅާލުމުން ވެސް ލިބޭނެއެވެ.

Product has been added to your cart